Financieel beleid

Stichting Koloniaal Erfgoed is een stichting zonder winstoogmerk.

Het doel van Stichting Koloniaal Erfgoed is altijd om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk van de ontvangen sponsorgelden, donaties en giften besteed wordt aan zoveel mogelijke projecten en/of activiteiten.

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. De Stichting heeft geen betaalde directeur, medewerkers en/of vrijwilligers.

Bij uitgaven aan bijvoorbeeld instandhouding en onderhoud van de website van de Stichting hanteert de Stichting altijd het uitgangspunt van passende soberheid. Uitgaven hieraan worden momenteel – bij wijze van investering en op basis van vrijwilligerswerk – niet vergoed.

De realisatie van activiteiten wordt via de website van de Stichting gecommuniceerd. Elk kalenderjaar wordt een jaarrekening opgemaakt, die inzicht verschaft in inkomsten en uitgaven.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@koloniaalerfgoed.nl