Algemeen beleid

Door omstandigheden hebben de activiteiten van Stichting Koloniaal Erfgoed een tijdlang stilgelegen. Binnenkort hoopt de Stichting de draad weer op te pakken en heeft daarom haar beleid voor dit moment aangepast.

Stichting Koloniaal Erfgoed – beleidsplan

In het beleidsplan van Stichting Koloniaal Erfgoed (SKE) wordt eerst een kort overzicht gegeven van de beleidsprioriteiten. Daarna volgt een beschrijving van de overige aandachtspunten.

Alle mogelijke activiteiten die samenhangen met dit beleidsplan zullen worden opgenomen in een jaarplanning in ontwikkeling.

1. Beleidsprioriteiten

Uitgangspunt: De rol van SKE is projecten te initiëren ter stimulering van het cultureel erfgoed van voormalige koloniën, met als uiteindelijk doel een grotere bewustwording van een eigen identiteit binnen een multiculturele samenleving en daardoor te komen tot wederzijds respect en begrip voor elkaar. Met Nederland als voorbeeld wil SKE internationale bekendheid verwerven en wereldwijd dialoog mogelijk maken vanuit het cultureel erfgoed.

ANBI: Als culturele instelling zullen de werkzaamheden van de stichting grotendeels het maatschappelijk belang dienen. Hiertoe zal de stichting subsidies bij de overheid aanvragen en fondsen werven. Giften, schenkingen en donaties behoren tot de eventuele overige inkomsten. De stichting heeft geen eigen vermogen.

Pionier: Opgericht in februari 2008 is SKE in principe nog een jonge organisatie, die haar weg nog moet vinden in de culturele sector van Nederland. Indien mogelijk wil SKE daarnaast met haar opgedane kennis ook eventuele projecten in andere landen initiëren.

Toen en nu: SKE is er voornamelijk voor de voormalige koloniën. Met haar projecten wil zij zich richten op het heden. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de toekomst zal onderzocht worden in hoeverre SKE er ook kan zijn voor nieuwe onafhankelijke staten.

2. Financiering, overheidsfinanciering, fondsenwerving

2.1. Overheidsfinanciering: Nederland

Zoals eerder aangegeven zal de stichting voor haar projecten subsidies bij de overheid aanvragen en fondsen werven. In het verleden bijvoorbeeld is voor een cultuurhistorische project een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van VWS. In de toekomst zal ook het ministerie van OCW benaderd worden in verband met programma’s (zoals het Participatie-Faro programma) en projecten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

2.2. Fondsenwerving

Voor fondsenwerving hoopt SKE veel samen te kunnen werken met ANBI.nl, een platform, dat donateurs en belangstellenden kan informeren over de werkwijze en ambities van de stichting.

Giften, schenkingen en donaties behoren tot de eventuele overige inkomsten.

3. Samenwerking met het RCE

Stichting Koloniaal Erfgoed ziet De RCE als de juiste organisatorische basis in de cultuursector. SKE hoopt daarom in de toekomst structureel samen te kunnen werken met het RCE. De directeur van de Stichting heeft in het verleden aan een aantal projecten van Instituut Collectie Nederland (ICN) meegewerkt en hoopt nu het ICN opgenomen is in het huidige RCE dit contact weer te herstellen.

4. Personeel en organisatie

De stichting heeft als organisatie geen personeel in loondienst. Op projectbasis zal personeel aangetrokken en verloond worden via een verloningsbureau. Uiteraard heeft e.e.a. gevolg voor de begroting.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@koloniaalerfgoed.nl